Przedszkole 2 Nidzica

Opłaty

Rodzice ponoszą opłaty za :

 1. Korzystanie z wyżywienia, w tym

– śniadanie

– II śniadanie

– obiad ( zupa, II danie, kompot)

– podwieczorek.

 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego po podstawie programowej – za 1 godz. – 1,14zł
 

Prosimy o wpłacanie na odpowiednie konto przedszkola dokładnie takich kwot jakie Państwo otrzymują.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI W

PRZEDSZKOLU NR2

 

1.W przedszkolu funkcjonuje kuchnia przedszkolna w ramach prowadzonego żywienia dzieci i personelu. Ze względów lokalowych nie wyodrębnia się oddzielnego pomieszczenia na stołówkę, posiłki spożywane są w salach zajęć dzieci.

 1. Zasady określają zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci i pracowników przedszkola z przygotowanych posiłków.
 2. Niniejsze zasady oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

 

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie.
 2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się: a) śniadanie , b) obiad, c) podwieczorek.
 3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym na zasadach obowiązujących przepisów Ministerstwa Zdrowia.
 4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie dekadowym. Ich treść ustala intendent i kucharka, a zatwierdza dyrektor.
 5. Informacja o aktualnym jadłospisie wraz z alergenami wywieszana jest na tablicy ogłoszeń.
 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.
 7. Posiłki wydawane są z kuchni przez personel kuchenny, a następnie rozwożone przez woźne do poszczególnych sal zajęć w godzinach:
 8. a) śniadanie: 8.30
 9. b) obiad: 11.30
 10. c) podwieczorek: 14.00.
 11. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci i pracowników zgłoszonych do płatnego żywienia w danym dniu.
 12. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania nauczycieli o alergii pokarmowej dziecka. Dzieci uczulone na składniki danego posiłku otrzymują pełnowartościowy posiłek zamienny.

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

 

 1. Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są:
 2. a) dzieci – wychowankowie przedszkola,
 3. b) pracownicy zatrudnieni w przedszkolu – nauczyciele, administracja i obsługa

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI DZIECI

 

 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 2. Opłaty za posiłki pokrywają:
 3. a) rodzice dzieci /prawni opiekunowie
 4. b) pracownicy przedszkola,
 5. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków – koszt wsadu do kotła.
 7. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola z intendentem, na podstawie kalkulacji stawki żywieniowej uwzględniającej faktyczne koszty zużytych surowców, zgodnie z normami żywieniowymi.
 8. Kalkulację dziennej stawki żywieniowej sporządza się w oparciu o koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków z dekady z dowolnie wybranego miesiąca oraz średnią obecności uczęszczających dzieci w danym roku.
 9. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej. Informacja umieszczana jest także na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej placówki.
 10. Koszt poszczególnych posiłków wynosi:
 11. a) śniadanie – 20% dziennej stawki żywieniowej
 12. b) obiad – 60% dziennej stawki żywieniowej
 13. c) podwieczorek – 20% dziennej stawki żywieniowej
 14. Dla rozliczeń opłaty za wyżywienie dzieci przyjmuje się iloczyn liczby dni roboczych w danym miesiącu oraz łączną liczbę dni faktycznej obecności dziecka w przedszkolu.
 15. W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja o wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń dla rodziców i stronie internetowej placówki.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI PRACOWNIKÓW

 

 1. Pracownicy, korzystający z wyżywienia, pokrywają pełny koszt przygotowania posiłków, tj.: wsad do kotła oraz pozostałe koszty, m.in. rzeczowe ( energia elektryczna, gaz, woda, wywóz odpadów) i wynagrodzenia osobowe ustalane na podstawie kalkulacji.
 2. Do podstawy obliczenia należności za koszt przygotowania posiłku na rok szkolny przyjmuje się średniomiesięczną wartość wydatków poniesionych w danym roku szkolnym.
 3. Opłaty z tytułu żywienia nauczycieli i pozostałych pracowników naliczane są na podstawie zadeklarowanej liczby dni , w których posiłek będzie wydawany.

WNOSZENIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ZA WYŻYWIENIE

 

1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

1)  dzieciom sześcioletnim w pełnym wymiarze godzin,

2) dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w wymiarze 5 godzin dziennie.

2.Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat za każdą rozpoczętą godzinę  faktycznego pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego  nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,14 zł. ( Uchwała Nr LVIII/744/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy).

3.Informacja o wysokości opłaty za przedszkole i wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc znajduje się w sekretariacie przedszkola.

 1. Opłatę za przedszkole i wyżywienie należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc na wskazane konto bankowe przedszkola.
 2. W przypadku nieobecności dziecka opłata za przedszkole nie jest naliczona.
 3. Podstawą do naliczania opłaty za przedszkole i wyżywienie dziecka w danym miesiącu jest wykaz nieobecności dziecka w przedszkolu za miesiąc poprzedni.
 4. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice zalegający z opłatami są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia opłat telefonicznie a jeżeli to nie poskutkuje to pisemnym wezwaniem. Pozostają oni dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za opłaty i wyżywienie dziecka.

8.W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

9.Zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1930 ze zm.) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym podlegają egzekucji administracyjnej.

 1. Osobami odpowiedzialnymi za wyliczenie dni obecności dzieci są nauczycielki danego oddziału.
 2. Osobą odpowiedzialną za naliczenie opłat za przedszkole i wyżywienie jest sekretarz przedszkola.
 3. W okresie pracy przedszkola w okresie wakacyjnym żywienie w placówce odbywa się na tych samych zasadach , jak w ciągu roku szkolnego.
 4. W okresie przerwy wakacyjnej, gdy przedszkole jest zamknięte, odpłatność za korzystanie z żywienia nie jest pobierana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje intendent
 2. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszych zasadach, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice.
 4. Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2022r .

 

Informacja

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w porozumieniu z organem prowadzącym informuje, iż od 1 LISTOPADA 2022 roku :

– stawka żywieniowa dla dzieci uczęszczających do  przedszkola będzie wynosiła 7,80zł/dzień

– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki będzie wynosiła 1,14 zł

Skip to content